بررسی مسائل و مشکلات عمده ترافیکی و ارائه پیشنهادات کارشناسی درخصوص حل ترافیک شهر و کاهش تصادفات درون شهری

?بررسی مسائل و مشکلات عمده ترافیکی و ارائه پیشنهادات کارشناسی درخصوص حل ترافیک شهر و کاهش تصادفات درون شهری با حضور مسئولین راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .