جلسه شورای اسلامی و سرپرست شهرداری سردرود با هیئت امناء بهشت شهدا و گورستان جدید سردرود در خصوص همفکری،بررسی و حل مشکلات موجود

?جلسه شورای اسلامی و سرپرست شهرداری سردرود با هیئت امناء بهشت شهدا و گورستان جدید سردرود در خصوص همفکری،بررسی و حل مشکلات موجود در جهت آغاز عملیات گورستان جدید

 

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاه ها مسدود شده اند .