مقصود عبدالمحمد پور

مقصود عبدالمحمدپور سردرود

فوق لیسانس حقوق عمومی
فعال و کارشناس امور فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و هنری

 

Print Friendly, PDF & Email