آرزو مبصر سردرودی(رییس شورای اسلامی شهر)

آرزو مبصر سردرودی

دانش آموخته ی :
مهندسی معماری
مدیریت بازرگانی

سوابق مدیریتی و اجرایی:
عضو شورای اسلامی شهر سردرود (دوره پنجم)
دبیر اول شورای اسلامی شهر سردرود(دوره پنجم)

رییس شورای اسلامی شهر
نماینده شورای شهر سردرود در شورای اسلامی شهرستان تبریز
کارشناس سابق شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
مشاور امور جوانان شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
عضو هیئت مدیره شرکت بتن محاسب ارک
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
عضو مجمع سبزاندیشان تبریز
طراح پروژه های ساختمانی و شهری

Print Friendly, PDF & Email